Menüler

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA / GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAVI KAZANANLARIN LİSTESİ

26.03.2018
Sürekli İşçi Kadrolarına / Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişe İlişkin Sınavı Kazananların Listesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna/ Geçici İşçi pozisyonlarına geçişine ilişkin gerekli şartları taşıyan ve sınavı kazananların listesi aşağıda yayınlanmıştır.

 Sürekli işçi kadrosuna / Geçici işçi pozisyonlarına geçirilecek olanlardan, tebliğin “Hak Sahipliği Açısından Kapsamın Belirlenmesi” başlıklı 30/2a maddesinde belirtilen, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımayanlar hakkında, sınavı kazanmış olsalar dahi tebliğin 16 ncı maddesinin 3 ncü bendine göre işlem yapılacaktır.

 Bölge MüdürlüÄŸümüz Sürekli iÅŸçi kadrosuna geçiÅŸ kazanan listesi

 

 

 

 

Süreç 02.04.2018 tarihi itibariyle sonuçlandırılacaktır.